Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ,tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng laođộng

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, 

tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,

nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị 

sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của ngườilao động.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.                  Tại điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

·                     Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

2.      Căn cứ hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

Hướng dẫn tại công văn 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục Thuế.

 

Lượt xem: 650 | | Danh mục: Thuế