Nhận diện và phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp