Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ....

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ...

Xem thêm

CÔNG VĂN 3167/TCT-CS NĂM 2017 VỀ VIẾT TẮT TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN HÓA ĐƠN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

CÔNG VĂN 3167/TCT-CS NĂM 2017 VỀ VIẾT TẮT TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN HÓA ĐƠN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Xem thêm

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP VÀ 12/2015/NĐ-CP DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP VÀ 12/2015/NĐ-CP DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Xem thêm

Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử  

Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử  

Xem thêm

Anh duy trì miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhiều nước đang phát triển

Anh duy trì miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhiều nước đang phát triển

Xem thêm

Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử

Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 625/QĐ-KTNN NGÀY 20/4/2017 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC KI

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 625/QĐ-KTNN NGÀY 20/4/2017 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm