Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử  

Từ năm 2018, bắt buộc nhiều DN sử dụng hóa đơn điện tử  

Xem thêm

Anh duy trì miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhiều nước đang phát triển

Anh duy trì miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhiều nước đang phát triển

Xem thêm

Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử

Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 625/QĐ-KTNN NGÀY 20/4/2017 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC KI

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 625/QĐ-KTNN NGÀY 20/4/2017 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Xem thêm

TỔNG CỤC THUẾ: V/v thay đổi quy tắc hạch toán tờ khai thuế GTGT, ban hành sổ thuế mới

TỔNG CỤC THUẾ: V/v thay đổi quy tắc hạch toán tờ khai thuế GTGT, ban hành sổ thuế mới

Xem thêm