VĂN BẢN HỢP NHẤT 11/VBHN-BTC NĂM 2017 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 218/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

VĂN BẢN HỢP NHẤT 11/VBHN-BTC NĂM 2017 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 218/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Xem thêm

CÔNG VĂN 6695/BTC-KBNN NĂM 2017 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

CÔNG VĂN 6695/BTC-KBNN NĂM 2017 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Xem thêm

Tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới

Tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới

Xem thêm

Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên

Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Xem thêm

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018.

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018.

Xem thêm

Cách tính lương mới của công chức, viên chức

Cách tính lương mới của công chức, viên chức

Xem thêm

Viện phí mới cho người không có thẻ BHYT: Từ ngày 01/06 chưa áp dụng rộng rãi

Viện phí mới cho người không có thẻ BHYT: Từ ngày 01/06 chưa áp dụng rộng rãi

Xem thêm