Kết nối với cơ quan thuế mới được sử dụng hóa đơn giấy

Kết nối với cơ quan thuế mới được sử dụng hóa đơn giấy

Xem thêm

Ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Xem thêm

Siết chặt kê khai, nộp thuế từ giao dịch điện tử

Siết chặt kê khai, nộp thuế từ giao dịch điện tử

Xem thêm

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Xem thêm

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Xem thêm

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Một số chính sách mới về xuất nhập khẩu có hiệu lực từ Tháng 01/2018

Một số chính sách mới về xuất nhập khẩu có hiệu lực từ Tháng 01/2018

Xem thêm

Luật Doanh Nghiệp 2014

Luật Doanh Nghiệp 2014

Xem thêm